بلندگو موزیکال ۲way:

)بلندگوی موزیکال توویsp two way-)

بلندگو موزیکال تووی۲way :در اجرای موزیک تفکیک بین صدای زیر و بم به دلیل اجرای موسیقی از اهمیت بسیار زیادی به شمار میرود که از طریق بلندگوهای موزیکال ۲way به این مهم رسیدگی کامل به عمل آمده است.در فرکانس پایین خروجی دارای صدای بم و کلفت میشود و در فرکانس بالا خروجی دارای صدای زیر و نازک میشود.برای ایجاد فرکانس بالا(تیوتر) و فرکانس پایین (ووفر)باید از بلندگوهایی استفاده شود که این قابلیت را داشته باشند.اجزای تشکیل دهنده بلندگوی موزیکال ۲way:ووفر-کراس آور و تیوتر می باشد.یکی از مزیت های بلندگوی تووی نداشتن نویز میباشد.

  • .بلندگوهای موزیکال ۲way در مدل های:
  • بلندگو سقفی توکار موزیکال ۲way
  • بلندگو سقفی روکار موزیکال ۲way
  • بلندگو ستونی موزیکال ۲way

بلندگو هورن شیپوری موزیکال دارای ای قابلیت می باشند.